Koulutukset

Koulutuspaketit sopivat lisäämään yhteisöjen toimintakykyä. Sisältöjen avulla opit paremmin edistämään esimerkiksi hyvinvointia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä konfliktien hallintaa.

Koulutusten pituus vaihtelee 1,5 tunnista (esimerkiksi vanhempain illan toteutus) n 20 tuntiin ( erilaisissa johtamisen tehtävissä työskentelevien Toimiva työyhteisö -koulutus).

Hinnat koulutustyöltä:

Vanhempienillat pk-seutu 200€ muu Suomi 250€ + matkakulut

3h tiiviskurssit pk-seutu 275€ muu Suomi 375€ + matkakulut

6h päivä pk-seutu 550€ muu Suomi 750€ + matkakulut

konsultointi/ohjaus pk-seutu 60€/h


Hyvää mieltä yhdessä (alakoulujen koulutus)

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus sopii alakouluikäisten kanssa työskenteleville

Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksessa saat konkreettisia työkaluja ja innostavia ideoita alakouluikäisten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksessa perehdytään opetussunnitelman mukaiseen mielenterveystaitojen opetukseen. Vinkkejä löytyy myös yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan.

Tilattavat koulutukset: 3h luento, 3h työpaja, 3h tiiviskurssi, lisäksi aihepiiriin liittyvät lyhytkurssit ja toiminnalliset luennot

Koulutuksia koordinoi Mieli ry


Hyvän mielen koulu (3h luento ja 3h työpaja)

Yläkouluikäisten kanssa työskentelville suunnattu koulutus antaa ideoita ja välineitä 2016 opetussuunnitelman mukaisten mielenterveystaitojen opettamiseen ja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Alueellisesti järjestettävät koulutukset materiaaleinen ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana.

Koulutuksia koordinoi Mieli ry.


Kohtaamisen keinoja ja vuorovaikutustaitoja (2h - 10h)

Koulutuksessa opit lisää vuorovaikutuksesta ja harjoittelet tuottamaan toiselle kuulluksi tulemisen tunteita. Saat käyttöösi vinkkejä, joilla parannat lyhyitäkin kohtaamisia ja ristiriitatilanteita. Kuulluksi tulemisen tunne lisää hyvinvointia, viihtymistä ja sitoutumista.

Koulutus rakentuu tiiviistä tietopaketeista, jotka vuorottelevat harjoittelun kanssa. Kohtaamiseen saa eväitä jo yhdelläkin kerralla mutta oppiminen on tehokkaampaa ja kokonaisuus toimii parhaiten vähintään kahden erillisen koulutuskerran pakettina. Tämä mahdollistaa harjoittelujakson ja oppimista tehostavan syventävän kertauksen.

Koulutus sopii opettajille, asiakastyössä oleville sekä kaikille työssään vuorovaikutusaitoja tarvitseville. Koulutuksen laajuus ja sisältö määritellään tilajaan tarpeen mukaan.

Nuoren mielen ensiapu (6h + verkkotehtävät)


Tule oppimaan lisää lasten ja nuorten yleisimmistä mielenterveyteen liittyvistä ongelmista ja ilmiöistä. Koulutuksessa opit tunnistamaan hälyttäviä merkkejä, ottamaan asioita puheeksi ja ohjaamaan tarvittaessa eteenpäin. Opit myös edistämään heidän hyvinvointiaan.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm. nuorten yleisimmät
mielenterveyden ongelmat, vaikeat kokemukset elämässä ja arjen haastavat tilanteet.

Koulutukseen kuuluu oppikirja, lähiopetuspäivä (6h) ja verkkotehtävät. Osaamistasi lisäämälla voit paremmin tukea lapsia ja nuoria heidän hyvinvointiaan lisäten ja toimit heidän kanssaan entistä taitavammin.

Kurssi on tarkoitettu kaikille 7-18 -vuotiaiden kanssa toimiville ja heidän huoltajilleen.


Seuraava Nuoren mielen ensiapu -koulutus on Porissa Yyterin Virkistyshotellin luonnonkauniissa ympäristössä 16.11.2019 klo 9-15

Koulutuksen lisäksi hinta 100€ sisältää oppikirjan, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Yhdistä koulutukseen rentouttava loma Yyterin virkistyshotellissa yöpymällä neuvottelemaamme tarjoushintaan.

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu pian mutta viimeistään 21.10.2019.

nina.mansikka@tehostamo.fi

Mielenterveyden ensiapu 1 ( 12h )

Koulutuksessa keskitytään hyvinvointitaitojen lisäämiseen elämän eri osa-alueilla. Materiaaliin kuuluu oppikirja, jonka sisällön pohjalta toiminnallisesti perehdymme aihepiireihin monin työtavoin. Koulutuksessa saat monipuolisen käsityksen keinoista, joilla voit edistää omaa ja läheistesi mielenterveyttä ja hyvinvointia.


Kuvataideterapeuttinen ryhmä ( 3h )

Kuvataideterapeuttisessa ryhmässä käsitellään joko yhteistä, kaikkia osallistujia koskettavaa teemaa ( yksinäisyys, suru, ero, vanhemmaksi tuleminen, pelko..) tai kukin omaa ajankohtaista teemaansa.

Työskentely alkaa yhteisellä aloitus- ja orientaatiohetkellä ja sen lälkeen työskennellään omassa rauhassa omiin ajatuksiin ja tunnelmiin keskittyen. Viimeisessä vaiheessa tuotoksia tutkitaan ja niistä keskustellaan uusia oivalluksia ja näkökulmia etsien tekijälle sopoivalla tavalla.

Töitä ei tulkita vaan tekijä itse antaa niille haluamansa merkityksen.

Yksikin työskentelykerta tuo uudenlaista näkökulmaa käsiteltävään asiaan. Tehokasta työskentely on myös peräkkäisinä päivinä esimerkiksi viikonlopun tiiviskurssina. Parhaimmillaan työskentely ja käsittely onnistuu n kymmenen hlön ryhmässä.

Työkaluja tunne - ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen (3h työpaja)

Lyhyiden tietoiskujen ja harjoitteiden avulla saat käytännönläheistä tietoa ja taitoa itsellesi käyttöön. Voit hyödyntää tietoja käytännön luokkatyössäsi ja työyhteisön toiminnassa.


Ristiriitojen ehkäisy ja rakentava käsittely (3h, 6h)

Koulutuksessa kehität omia vuorovaikutus- ja johtamistaitojasi oppien keinoja, joilla voit määritellä haasteellisia tilanteita. Harjoittelet myös valitsemaan niihin sopivia käsittelytapoja. Harjoittelet myös osapuolia arvostavan dialogin käyttöä osana vuorovaikutusprosessia ja päätöksentekoa.

Hyväksi ryhmäksi - tietoa ja taitoa ryhmäyttäjälle (3h)

Käytännönläheinen koulutus. jossa opit lisää ryhmädynamiikasta ja ryhmän merkityksestä. Opit erilaisa ryhmäyttämiskeinoja niitä itse toteuttaen.

Vuorovaikutus on välttämätöntä

Kehitä vuorovaikutustaitojasi kursseilla.

Koulutusvalikoimaan kuuluvat Gordon Training Internationalin

Toimiva työyhteisö (n20h), Toimiva vuorovaikutus (n12h), Toimiva koulu (n20h), Toimiva perhe (n20h).

Valikoimassa on myös Sujuvan vuorovaikutuksen perustaitoja (6h), Joukkueurheilijan vuorovaikutustaidot (3h) sekä Sujuvaa vuorovaikutusta seura- ja järjestötyössä. Lisäksi teemme tilaajan tarpeisiin muokattuja koulutuksia, työpajoja ja luentoja (Veso- ja Kiky -koulutukset, vanhempainillat.

Tervetuloa koulutukseen!

Vuorovaikutuksen avulla välitämme ajatuksiamme ja mielipiteitämme sekä edistämme omia tavoitteitamme ja yhteisiä asioita.

Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joiden avulla on mahdollista rakentaa hyviä ja luottamuksellisia ihmissuhteita. Niillä saamme ilmaistua mielipiteitämme ja tarpeitamme ja vastavuoroisesti ymmärtää muita.

Oman elämänpiirin ihmissuhteiden sujumiseen voi merkittävästi vaikuttaa taitavalla vuorovaikutuksella ja arvostavalla kohtaamisella niin työelämässä kuin yksityiselämänkin alueella.

Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tunne on jokaiselle hyvin tärkeää ja sen toteutuminen on edellytys toimivalle vuorovaikutukselle. Omien tarpeiden ja ajatusten tunnistaminen sekä niiden selkeä ja rakentava ilmaiseminen on olennaista hyvinvoinnille.


Vuorovaikutustaidot lisäävät työhyvinvointia

Työpaikoilla ja erilaisissa yhteisöissä toiminta ja sen sujuvuus perustuu vuorovaikutuseen, yhteistyöhön ja sopimuksiin, jotka vaikuttavat niiden piirissä olevien ihmisten toimintaan.

Vuorovaikutukseltaan terveessä ja toimivassa suhteessa tai organisaatiossa (parisuhde, perhe, yritys, työpaikka, osasto, jaosto, seura, yhdistys, järjestö tms) ihmiset voivat hyvin ja voivat käyttää energiansa tuottavaan toimintaan tarkoituksenmukaisesti.

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työntekijöille. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että kun työntekijät saavat vuorovaikutustaitojen koulutusta, heidän stressinsä ja ulkopuolisuuden tunteensa työpaikalla vähenee. Tämä auttaa työntekijää sitoutumaan työhönsä sekä auttaa oppimaan uusia asioita paremmin.

Vuorovaikutuskoulutus työyhteisössä toimii ennaltaehkäisevänä ja usein voimavaroja lisäävänä kokemuksena. Koulutuksen aikana käydään läpi malleja ja periaatteita, joita voidaan soveltaa toimintaan. Koulutuksen avulla osallisten välille muodostuu uusi ja toimivampi kanssakäymisen malli. Parhaimmillaan vuorovaikutuskoulutus tuottaa työpaikalle avoimen ja arvostavan ilmapiirin, jossa kuunnellaan, kannustetaan ja ratkaistaan ongelmia rakentavasti.


Johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Johtotehtävissä olevien vuorovaikutustaidoilla on erittäin suuri merkitys ja vaikutus työhyvinvointiin, työntekijöiden sitoutumiseen, muodostuvaan vuorovaikutuskulttuuriin sekä toiminan laatuun ja tehokkuuteen.

Vuorovaikutustaitoja oppimalla voit hallita työyhteisön paineita ja luoda luovaa ja hyvinvoivaa työskentely-ympäristöä.

Kaikissa yli yhden ihmisen yrityksissä ja työyhteisöissä tarvitaan ihmisten johtamista. Suuri osa työpaikan vuorovaikutuksesta sujuu yleensä ongelmitta, mutta ihmisten erilaiset tarpeet ja mielipteet aiheuttavat toisinaan erimielisyytä, joka täytyy käsitellä. Näissä tilanteissa vuorovaikutuksessaan taitava johtaja osaa luotsata tilanteen mahdollisimman rakentavasti ja varmistaa yrityksen tehokkaan toiminnan. Viestintäkulttuurin ja vuorovaikutustaitojen kehittämisellä on suotuisat vaikutukset työhyvinvointiin ja toiminnan laatuun.

Vuorovaikutustaitoja kannattaa opetella.